جمعه 29 تير 1403   22:34:27
دانشکده حقوقدانشکده حقوق
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 337949
تعداد بازديد از سايت: 132379522
تعداد بازديد زيرپورتال: 337949
اين زيرپورتال امروز: 20
در امروز: 19334
اين صفحه امروز: 20
پیوندهای مرتبطپیوندهای مرتبط
  آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
  يكشنبه 28 اسفند 1401 00:33:08
  گروه حقوق خصوصیگروه حقوق خصوصی
  اعضای هیأت علمی
  دكتر احمد ديلمي
  دانشكده حقوق
  دانشيار گروه حقوق خصوصي
  02532103630
  دكتر احمد ديلمي
  دانشيار گروه حقوق خصوصي و اسلامي دانشكده حقوق دانشگاه قم
  تاريخ تولد: 1340
  محل تولد: علي آباد كتول
  تلفن اداري: 32103630-025
  پست الكترونيك: A-Deylami@Qom.Ac.ir Ahmad.deylami@gmail.com;
   صفحه شخصي: ahmaddeylami.andishvaran.ir

  تحصيل و محل اخذ مدارك تحصيلي دانشگاهي
  دكتراي تخصصي حقوق خصوصي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، بهار 1388.
  كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه شهيد بهشتي، 1376.
  كارشناسي حقوق دانشگاه تهران، 1372
  سطوح حوزوي :1361 تا 1367
  خارج فقه و اصول، فلسفه و عرفان در حوزة علمية قم از سال 1368 تا كنون

  جوايز 
  • لوح تقدير و جايزه ي سومين همايش كتاب برگزيده حوزه علميه قم در سال 1379 جهت تاليف كتاب «اخلاق اسلامي».
  • لوح تقدير و جايزه پنجمين همايش كتاب برگزيده حوزه علميه قم در سال 1382 جهت تاليف كتاب « مباني حقوقي - كلامي نظام سياسي در اسلام».
  • لوح تقدير و جايزة پژوهشگر برتر سال 1387دانشگاه قم.
  • لوح تقدير و جايزة پژوهشگر برتر سال 1391 دانشگاه قم.
  • لوح تقدير و جايزة استاد برتر سال 1392 دانشگاه قم.

  سوابق اجرايي
  • مدير كل امور پژوهشي دانشگاه قم، از سال 1379 تا 1383
  • رئيس مركز پژوهشي حقوق اسلامي دانشگاه قم، از سال 1390 تا 1392
  • رئيس پرديس خودگران و آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه قم، از 7/3/1393 تا 14/9/1393
  • معاون آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه قم، از 1/7/1393 تا 31/6/1395
   

  مواد درسي
  قواعد فقه، اصول فقه ، فقه ، حقوق مدني ، حقوق مسئوليت مدني ، حقوق تجارت ، مباني فلسفه، تاريخ تفكر اجتماعي در اسلام، منطق، اخلاق اسلامي، معارف اسلامي، نظام سياسي در اسلام، نظام حقوقي اسلام، ادبيات عربي .
  محل تدريس
  حوزه علميه قم،دانشگاه تهران، دانشگاه تربيت معلم تهران، دانشگاه علامه طباطبايي و دانشگاه قم و...

  الف: كتابها
  1. «طبيعت و حكمت (پژوهشي در برهان نظم)»، چاپ اول ، قم: معاونت امور اساتيد دروس معارف اسلامي 1376.
  2. «اخلاق اسلامي»،ويراست اول 1379و ويراست دوم ، چاپ هشتاد و هفتم، پاييز 1397 ، قم، دفتر نشر معارف.
  3. «مقدمه اي بر مباني حقوقي - كلامي نظام سياسي در اسلام»، چاپ اول، تهران: دفتر نشر معارف ، 1381 .
  4. «بايسته هاي تفسير قوانين (بررسي منطق استنباط در حقوق و فقه)»، چاپ اول، قم: انتشارات دانشگاه قم، 1382.
  5. «مرور زمان (بررسي فقي و حقوقي)»، چاپ اول، قم، دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي علميه قم ، 1384 .
  6. «حسن نيت در مسئوليت مدني»، چاپ اول، تهران، نشر ميزان، 1389.

  ب: مقالات
   مجلات علمي
  1. «ماهيت بيعت از منظر حديث شيعه» ، مجله ي حكومت اسلامي ،.قم ، شماره 9، پاييز 1377، صص 81 ـ93. 
  2. «مشاركت سياسي در اسلام و غرب» ، مجله انديشه ي حوزه ، مشهد ، شماره 16، بهار 1378، صص 90 - 116.
  3. «مطالعه تطبيقي ارث زن» ، مجله علمي - پژوهشي نامه ي مفيد ، دانشگاه مفيد ، قم بهار 1381 ، صص 116 - 95.
  4. « تأملي نو در مشروعيت مرور زمان مدني» مجله علمي- پژوهشي مطالعات اسلامي ، دانشكده الهيات دانشگاه مشهد، شماره 71 ، بهار 1385 ، صص83 – 116 .
  5. «كپي رايت و حقوق مرتبط، از برن تا تريپس» ، مجله فقه ، دفتر تبليقات حوزه علميه قم ، شماره 49 ، پاييز 1385 ، صص163-197.
  6. «شخصيت و عملكرد عمر بن عبدالعزيز و ديدگاه امام باقر(ع) در بارة او»، فصلنامه تخصصي تاريخ اسلام، دانشگاه باقر العلوم(ع)، قم، شماره 31، پاييز 1386، صص45-70.
  7. «سوء استفاده از حق رياست شوهر در منع اشتغال همسر»، ( با همكاري خانم منيره خدادپور) فصلنامه علمي- پ‍‍ژوهشي مطالعات زنان، پژوهشكده زنان دانشگاه الزهراء، شماره 17، پاييز 1387، صص111- 126.
  8. «سوء استفاده از حق طلاق و راهكارهاي قانوني مقابله با آن»، ( با همكاري خانم منيره خدادپور) فصلنامه علمي- پ‍‍ژوهشي خانواده پژوهي، پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتي، شماره 17، بهار 1388، صص 73 – 92. 
  9. «نظريه عمومي حق از ديدگاه فقيهان اماميه»، مجله علمي – پژوهشي انجمن معارف اسلامي ايران، شماره 23، تابستان 1389.
  10. مفهوم و مؤلفه هاي حسن نيت در حقوق مسئوليت مدني، فصلنامه حقوقي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، (علمي پژوهشي)دورة 4، شمارة 8، اسفند 1389.  قابل دسترسي در: AhmadDeylami.andishvaran.ir/ fa/ articles.html
  11. تآملي در قرائت هاي مختلف از مسئوليت تضامني، مجلة علمي پژوهشي فقه و حقوق اسلامي دانشگاه تبريز، سال اول، شماره سوم، پاييز و زمستان 1390، صص 86-118.
  12. الزامات تعميمي و تحديدي اخلاقي بودن حقوق بشر؛ فصلنامة علمي پژوهشي پژوهشهاي اخلاقي؛ سال اول، شماره سوم، بهار 1390.
  13. معرفت شناسي حقوقي و اخلاقي از ديدگاه دانشمندان مسلمان، مجلة علمي پژوهشي فلسفي و كلامي دانشگاه قم، سال13، ش 3، بهار 1391،ش پياپي 51، صص 33-58.
  14. جنسيت و هنجار اخلاقي، فصلنامه علمي پژوهشي اخلاق وحياني مؤسسة اسراء، سال اول، شماره 1، پاييز 1391، صص 101-123. 
  15. چيستي و چرائي نظام اخلاق اسلامي، فصلنامه علمي پژوهشي پژوهشهاي اخلاقي، سال3، شماره 4 (پياپي 12) تابستان 1392، صص 23-52.
  16. مطالعه تطبيقي ماهيت «ديات» در حقوق اسلام و «خسارتهاي تنبيهي» در آمريكا، مجله علمي پژوهشي حقوق تطبيقي دانشگاه تربيت مدرس، دوره17، ش2، تابستان 1392، صص 21-46.
  17. شرط آزاد بودن ملك در بيع، مجله علمي پژوهشي پژوهشهاي فقهي پرديس فارابي دانشگاه تهران، دوره 11، ش 2، تابستان 1394، صص 153-182.
  18. «تعدي و تفريط به عنوان رفع كننده مانع مسئوليت مدني در فقه اماميه و اختلاف آن با نهاد تقصير در كامن لا»، مشترك با دكتر محمد زمان رستمي و محمد هادي رستمي، مجله علمي پژوهشي پژوهش تطبيقي حقوق اسلام و غرب دانشكده حقوق دانشگاه قم، دوره 3، ش 3، پاييز 95، صص 51-76.
  19. «مباني مسئوليت مدني ناشي از اعمال رويه هاي ضد رقابتي (بررسي تطبيقي در حقوق ايران و اتحادية اروپايي)، مشترك با خانم فضه سليمي، مجله علمي پژوهشي حقوق تطبيقي دانشگاه تربيت مدرس، دوره 20 ، شماره 4، زمستان 95، صص 85-108.
  20. «نظريه پيش بيني نقض قرارداد و منطق حل معضل ناشي از آن در فقه اماميه»، مجله علمي پژوهشي حقوق تطبيقي دانشگاه تربيت مدرس، دوره 21، شماره 1، بهار 96، صص 27-52.
  21. «ضمان و مسئوليت مدني در انتقال الكترونيكي معتبر و غير مجاز وجوه»، مشترك با خانم فهيمه فيروزبخت، مجله علمي پژوهشي پژوهشهاي فقهي پرديس فارابي دانشگاه تهران، دوره 13، شماره 2، تابستان 96، صص 243-264.
  22.                         Charity, Tenderness-Based Moral Education and Cultural Security; Al-Ameed Quarterly Adjudicial Jounal; Vol. 6; No. 4; 12/ 2017, pp. 95-107
  23. «مسئوليت مدني ناشي از خطرهاي ناشناخته ي فرآورده در حقوق ايران و فقه اماميه»، مشترك با آقاي سيد روح الله قاسم زاده، مجله علمي پژوهشي فقه و حقوق اسلامي دانشگاه تبريز، دوره 8؛ شماره 15؛ پاييز و زمستان 1396؛ صص 21-49.
  24. «قاعده احترام، تكليف يا مسئوليت»، مجله علمي پژوهشي حقوق اسلامي، دوره 15، شماره 56، بهار 1397، صص 7-32.
  25. «مطالعه تطبيقي مفهوم ضمان در حقوق اسلامي، مسئوليت مدني در حقوق رومي-ژرمني و Tort در كامن لا»، مجله علمي پژوهشي فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي دانشكده حقوق دانشگاه تهران، دوره 48، شماره 4، زمستان 1397، صص 663-682.
  26. «قاعده غافلگيري اخلاقي و صلح و دوستي»، دو فصلنامه اختصاصي مطالعات علوم اسلامي بهار حكمت، سال اول، شماره اول، پاييز و زمستان 1397، صص 24-29. قابل دسترسي در: Ahmaddeylami.Andishvaran.ir/fa/Articles.html

     دانشنامه ها (علمي مروري)
  1.«مباني و ساختار اخلاق اسلامي»،دانشنامه امام علي(ع)،پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي قم،ج4ٰ،1381،صص95-116.
  2. «حق در فقه و حقوق»، دانشنامه جهان اسلام، بنياد دايره المعارف اسلامي، ج13،تهران، 1388،صص593-597.
  3. «حسن نيت»، دانشنامه جهان اسلام، بنياد دايره المعارف اسلامي، ج13، تهران، 1388، صص 361-363.
  4. اخلاق جنسي، دانشنامه فاطمي(س)، ج6، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي قم، 1393، صص 153-182.

  معرفي كتاب
  1. «معرفي كتاب مرور زمان»، مجله فقه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، ش 48، تابستان 1385، صص 192-210.
   
    همايش هاي علمي
  1.«روش شناسي انديشة اخلاقي عرفاني امام خميني (ره)، مؤسسة تنظيم و نشر آثار امام خميني(ره) ، قم ، چاپ اول ، 1382. (مقاله كامل)
  2. نسبت وسيله و هدف در اخلاق سياسي امام حسين(ع)، مجموعه مقالات دومين كنگره علمي حماسه حسيني (اخلاق و معنويت در حماسه حسيني)، قم، دارالعرفان، 1391، ص373-399. (مقاله كامل)
  3. عدالت به مثابه انصافٰ، ارائه شده در همايش بين المللي اخلاق و اديان، 9 و 10 اسفند 1391، بنياد بين المللي اسراء، قم. ( چكيده مقاله)
  4. «امكان سنجي بنياد اخلاق بدون دين»، ارائه شده در سومين همايش بين المللي فلسفه دين معاصر (با محوريت دين، اخلاق و فرهنگ) تهران، 16 و 17 دي ماه 1393، ص 40.(چكيده مقاله)
  5. قاعدة «غافلگيري اخلاقي» و صلح و دوستي، همايش بين المللي نقش اديان در اخلاق صلح، عفو و دوستي؛ (2و3 ارديبهشت 1396 / 22,23April2017 ) مركز پژوهشهاي فرهنگ اسلامي دانشگاه شيراز (چكيده مقاله)
  6. «بنياد اخلاقي قاعده حقوقي»، نخستين كنگره اخلاق در علوم و فن آوري، انجمن ايراني اخلاق در علوم و فن آوري، تهران، 13-19 آذر ماه 1396.

  ج: همكاري در تأليف اثر
  1. « موسوعة ميزان الحكمه»، محمد ري شهري و همكاران، جلد اول، چاپ اول، قم، مؤسسة دار الحديث، 1383.
  2. «نگاهي به جايگاه كار و كارگر در منابع اسلامي», منتشر شده در كتاب ويژه نامه حقوقي 11 ارديبهشت (بزرگداشت روز كارگر)، مركز پژوهشهاي اسلامي صدا و سيما، ارديبهشت 1377، صص 2-9.

  موضوعات:
  قلمرو دين از ديدگاه اقبال لاهوري، قلمرو حقوقي دين، عوامل جرم زا و پيشگيري از جرم در كتاب و سنت، امام باقر (ع) و حدود 40 تا 50 موضوع حديثي.
  مراكز تحقيقاتي :
  مركز تحقيقات استراتژيك ( 2 سال )
  مركز تحقيقات دارالحديث ( 10 سال)
  مركز فقهي حقوقي قوة قضائيه ( 2 سال )
  مركز پژوهشهاي صدا و سيماي جمهوري اسلامي( 1 سال )
  پژوهشگاه فرهنگ و انديشه ( 1 سال )
  پژوهشكده فقه و حقوقدفتر تبليغات حوزه علميه قم( 3 سال )
  معاونت امور اساتيد معارف اسلامي نهاد رهبري در دانشگاهها (5 سال)
   

  راهنمايي و مشاوره
   دكتراي تخصصي
   راهنمائي:
  1. « تحليل حقوقي خطر توسعه در حقوق اروپا، آمريكا و ايران»، دكتراي تخصصي حقوق خصوصي، دانشكدة حقوق دانشگاه قم، سيد روح الله قاسم زاده، 29/11/1393.
  2. «مسئوليت مدني ناشي از رويه هاي ضد رقابتي»، دكتراي تخصصي حقوق خصوصي، دانشكدة حقوق دانشگاه قم، فضه سليمي، 26/11/1395.
  3. «مطالعة تطبيقي مسئوليت مدني ناشي از خطر انتقال الكترونيكي وجوه در حقوق اروپائي، آمريكا و ايران»، دكتراي تخصصي حقوق خصوصي، دانشكدة حقوق دانشگاه قم، فهيمه فيروزبخت، 27/11/1395.
  4. «انسان شناسي كلامي در سنت شيعي، از خواجه طوسي تا ملاصدرا»، دكتراي تخصصي كلام و فلسفه دين، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات، سجاد قدرتي، 18/10/1397.  
  5. «مسئوليت مدني ناشي از نقض وظيفه افشاء اطلاعات در بازار اوراق بهادار، مطالعة تطبيقي در حقوق ايران، آمريكا و اتحادية اروپا»، دكتراي تخصصي حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، محدثه فريدون. 
  6. «مسئوليت مدني ناشي از عدم نظارت شهرداري»، دكتراي تخصصي حقوق خصوصي، دانشكدة حقوق دانشگاه قم، فرج محمد قلي زاده.
  7. «تفسير قانون بر مبناي تمايز علت و حكمت در فقه اسلامي، حقوق ايران و نظام حقوقي كامن لا»، دكتراي تخصصي حقوق خصوصي، دانشگاه عدالت، مرتضي فياض.

  مشاوره:
  1. «بررسي نقش زمان و مكان در مسئوليت مدني در حقوق ايران و فرانسه»، دكتراي تخصصي حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، مهدي اسماعيلي وردنجاني، 30/10/1393.
  2. « نقش اخبار اراده در ايقاعات، با بررسي تطبيقي حقوق فرانسه و انگليس»، دكتراي تخصصي حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، حانيه ذاكري نيا، 
  3. «سازه هاي نظري حقوق سنتي و مدرن»، دكتراي تخصصي حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، صفيه اسادات ملاباشي، 1396/11/1.
  4. «مسئوليت مدني ناشي از مداخله با حسن نيت در مال غير»، دكتراي تخصصي حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، صابر تابان.

  كارشناسي ارشد 
   الف. راهنمايي
  1.«قواعد حل تعارض دلايل لفظي»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، سيد محمد باقر حسيني، مهر 1386.
  2.«شرط متأخر در اعمال حقوقي»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، فرشاد فارساني، مهر 1386.
  3. «مسئوليت مدني در روابط زوجين»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، منيره خدادادپور، مهر 1386.
  4.«بررسي تطبيقي قاعده اقدام در حقوق اسلام و قاعده مشاركت در خطا در حقوق كامن لا»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، فرانك خاكسار، مهر 1387.
  5.«بررسي حقوقي قرارداد اختيار معامله»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، مهين ميرزايي، مهر 1387.
  6.« بررسي تطبيقي نسب نامشروع و آثار آن در حقوق ايران و ايالات متحده امريكا»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، روح الله اسدپوري، مهر 1387.
  7.«اماره اصيل بودن طرفين قرارداد و آثار آن»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، مريم فراهي، بهمن 1387.
  8.«نقش فقه در اخلاق»، سطح سه (كارشناسي ارشد) حوزه علميه قم، مهدي احمد پور، بهار 1389.
  9. «بررسي تطبيقي آثار عسر و حرج در اجراي قرار داد»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، عاطفه كريمي، تير 1389.
  10. «حقوق سياسي بشر از ديدگاه امام علي(ع)»، كارشناسي ارشدنهج البلاغه دانشكده علوم حديث، محمد علي حسن زاده، پاييز 1389.
  11. «اخلاق فضيلت و اخلاق اسلامي»، كارشناسي ارشد فلسفة اخلاق، دانشگاه پيام نور واحد مركزي، حجت الله آزاد، بهار 1390.
  12. «مكاتب اخلاقي ونظريه هاي حقوق كيفري»، كارشناسي ارشد فلسفه اخلاق، دانشكده الهيات دانشگاه قم، راضيه قرهي قهي، 13/12/1390.
  13. «تاثير اخلاق در اصلاح الگوي مصرف از منظر معصومين ع»، كارشناسي ارشد اخلاق اسلامي، دانشگاه معارف اسلامي، قادر غديري، 10/3/1391.
  14. «نسبت بين الزامات اخلاقي و الزامات حقوقي»، كارشناسي ارشد فلسفه اخلاق، دانشكده الهيات دانشگاه قم، داود خادمي، 17/7/1391.
  15. «مسويت مدني ناشي از انتقال بيماري از طريق مقاربت و خون»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده آموزشهايي الكترونيكي دانشگاه قم، وحيد نمازي قمصري، 20/19/1392.
  16. «ارتباط ميان حقوق كيفري و حقوق مسئوليت مدني»،كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، سيد هادي دهقان، 8/11/1391.
  17. «بررسي نقش انسان شناسي در فلسفه اخلاق از ديدگاه علامه طباطبائي ره»، كارشناسي ارشد فلسفه اخلاق، دانشكده الهيات دانشگاه قم، محمد رضا پورتقي سرحمامي، 1/12/1391.
  18. «مطالعه تطبيقي مفهوم و ضابطه عيب  در حقوق ايران و كنوانسيون بيع بين الملل كالا»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، طاهره ملكيان، 30/6/1392.
  19. «بررسي تطبيقي حقوق طبيعي از منظر انديشمند مسلمان و غرب»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده آموزشهاي الكترونيكي دانشگاه قم، سيد علي اكبر خامسي، 15/7/1392.
  20. «مطالعه تطبيقي ارث اموال فكري در فقه و حقوق»، كارشناسي ارشد حقوق مالكيت فكري، دانشكده حقوق دانشگاه قم، محمد حسين گرمابي، 15/7/1392.
  21. «معيار و ضابطه جبران خسارت ناشي از صدمات بدني در حقوق ايران و انگلستان»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، عابدين رحيمي پردنجاني، 20/9/1392.
  22. «مباني مسئوليت مدني نيابتي، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي»، دانشكده حقوق دانشگاه قم، مريم قرباني، 27/9/1392.
  23. «مسئوليت مدني متقابل والدين و فرزندان»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، توكل خدائي، 27/9/1392.
  24. «انسان شناسي اخلاقي از ديدگاه كانت و علامه طباطبائي»، كارشناسي ارشد فلسفه اخلاق، دانشكده الهيات دانشگاه قم، محمود صابري، 9/10/1392.
  25. «نقش تعدي و تفريط در مسئوليت مدني»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي ، دانشكده حقوق دانشگاه قم، محمد هادي رستمي، 23/10/1392.
  26. «بررسي تطبيقي ماهيت اجراي تعهد و آثار آن»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، فرزانه سرتيپي، 30/1/1392.
  27. «مقايسه اخلاق شهروند جهاني كانت و مدينه فاضله فارابي»، كارشناسي ارشد فلسفه اخلاق، دانشكده الهيات دانشگاه قم، روح الله طراوت، 8/11/1392.
  28. «نقش عدم قابليت پيش بيني در رفع مسئوليت مدني»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، مائده شهرجردي، 19/11/1392.
  29. «مطالعه تطبيقي مفهوم بي احتياطي و نقش آن در مسئوليت مدني»، در حقوق ايران، انگليس و آمريكا، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، حامد خوبياري، 26/6/1393.
  30. «نقش سكوت در مسئوليت مدني»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، سيد قاسم احمدي، 30/10/1393.
  31. «مسئوليت مدني ناشي از استيلاي با حسن نيت در مذاهب خمسه»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، حسن نژاد، 9/2/1394.
  32. 
   «تحليل استناد به اصول، قواعد و مفاهيم فقهي در محتواي آراي ديوان عدالت اداري»،  كارشناسي ارشد حقوق عمومي، دانشكده حقوق دانشگاه قم، سيد سجاد موسوي نژاد، 5/12/1396.
   ب. مشاوره
  1. «ماهيت، احكام و آثار شرط مجهول»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، رضا ذوالفقاري، مهر 1385.
  2. «بررسي قانون برگزاري مناقصات 1383 و مقايسه آن با موافقتنامه خريد هاي دولتي سازمان تجارت جهاني»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، امير سجاد اصلاني، مهر 1386.
  3. «بررسي معامله صوري در حقوق ايران و فقه اماميه و مطالعه تطبيقي با حقوق فرانسه»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، محمد رباط سرپوشي، اسفند 1386.
  4. «مسئوليت مدني دولت نسبت به قاچاق زنان و كودكان»؛ كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، عاطفه غلامعلي، مهر 1387.
  5. «بررسي تطبيقي مباني بطلان قرارداد در حقوق ايران و كامن لا»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، مهدي مغفرتي، مهر 1387.
  6. «مسئوليت مدني داوران دعاوي»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، فائزه حلاج باشي، اسفند 1387.
  7. «اقرار به نسب در حقوق ايران و انگليس»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه قم، محمد مهدوي تلارمي، ارديبهشت 1388.
  8. «نقش حسن نيت در الزام هاي غير قراردادي»، كارشناسي ارشد حقوق خصوصي، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات، اردلان حق پناه، تابستان 1391.
  9. «نيت در اخلاق، بررسي مقايسه اي آراء فيض كاشاني و امام خميني»، كارشناسي ارشد اخلاق اسلامي، دانشكده الهيات دانشگاه قم، سيد حسن حكيميان اصفهاني، 30/11/1392.
  تعداد بازديد اين صفحه: 45680
  ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
  آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
  كدپستي: 3716146611
  تلفن : 32103000- 025
  فكس : 32854499- 025
  پست الكترونيكي:
  خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
  Guest (Qomuniguest)

  دانشکده حقوق - گروه حقوق خصوصی
  مجری سایت : شرکت سیگما