دوشنبه 3 ارديبهشت 1403   02:48:13
دانشکده حقوقدانشکده حقوق
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 946745
تعداد بازديد از سايت: 129999303
تعداد بازديد زيرپورتال: 946745
اين زيرپورتال امروز: 19
در امروز: 1840
اين صفحه امروز: 19
آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401 18:29:42
شنبه 20 دي 1393


روزشمار دانشکده حقوق

سال 1359: پذيرش دانشجوي مرد در مقطع کارشناسي در رشته حقوق قضايي به عنوان اولين رشته تحصيلي دانشگاه، همزمان با تأسيس دانشگاه قم

سال1361: تغيير نام رشته حقوق قضايي به علوم قضايي

سال 1374: اولين دوره پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي با موافقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي

سال 1378: تغيير نام مجدد رشته علوم قضايي به کارشناسي حقوق

سال 1382: پذيرش دانشجوي دختر در مقطع کارشناسي ارشد رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي

سال 1385: تأسيس دانشکده حقوق با سه گروه حقوق خصوصي/ حقوق جزا و جرم شناسي/ حقوق، با مجوز شوراي گسترش آموزش

سال 1386: آغاز به کار رسمي دانشکده حقوق با انتصاب آقاي دکتر عادل ساريخاني به سمت رياست دانشکده/ پذيرش دانشجوي کارشناسي ارشد-

رشته حقوق مالکيت فکري

سال 1387: پذيرش دانشجوي دکتري در رشته هاي حقوق خصوصي و حقوق جزا و جرم شناسي

سال 1389: پذيرش دانشجو در رشته حقوق بين الملل در مقطع کارشناسي ارشد

سال 1392: پذيرش دانشجو در رشته حقوق عمومي در مقطع کارشناسي ارشد


آمار و اطلاعات اعضاي دانشکده

رؤساي دانشکده حقوق از ابتدا

شروع فعاليت

پايان فعاليت

نام و نام خانوادگي

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

1386

تا پايان1393 

دکتر عادل ساريخاني

دکتري

حقوق جزا و جرم شناسي

دانشيار

1394 

تاکنون

دکتر صالحي مازندراني 

دکتري

حقوق خصوصي  

دانشيار
معاونين دانشکده حقوق از ابتدا

سمت

شروع فعاليت

پايان فعاليت

نام و نام خانوادگي

مدرک تحصيلي

رشته تحصيلي

مرتبه علمي

معاون آموزشي و پژوهشي

1388

تاکنون

دکتر ابوالفتح خالقي

دکتري

حقوق جزا و جرم شناسي

دانشيار

معاون آموزشي

1386

1388

دکتر مصطفي فضائلي

دکتري

حقوق

بين الملل

استاديار

معاون پژوهشي

1389

1391

دکتر سيد حسن شبيري زنجاني

دکتري

حقوق خصوصي

استاديارمديران گروه هاي آموزشي دانشکده حقوق

رديف

نام گروه

نام مديرگروه

شروع فعاليت

پايان فعاليت

مدرک تحصيلي در زمان مديريت

1

حقوق

از ابتداي تأسيس دانشکده حقوق، مديريت گروه حقوق (کارشناسي حقوق) همواره بر عهده مدير گروه حقوق خصوصي بوده است

2

حقوق عمومي

و بين الملل

دکتر مصطفي فضائلي

1388

تا کنون

دکتري حقوق بين الملل(دانشيار)

3

حقوق جزا

و جرم شناسي

دکتر ابوالفتح خالقي

1385

تاکنون

دکتري حقوق جزا و

جرم شناسي(دانشيار)

دکتر عادل ساريخاني

1382

1385

دکتري حقوق جزا و

جرم شناسي(دانشيار)

4

حقوق خصوصي

دکتر محمد باقر پارساپور

1386

1388

دکتري حقوق خصوصي(استاديار)

دکتر ابراهيم عبدي پور

1388

1390

دکتري حقوق خصوصي(استاديار)

دکتر سيد مهدي دادمرزي

1385

1387

کارشناسي ارشد حقوق خصوصي(استاديار)

5

حقوق مالکيت فکري

دکتر سيد حسن شبيري زنجاني

1386

تاکنون

دکتري حقوق خصوصي(استاديار)اعضاي هيأت علمي دانشکده حقوق

گروه

تعداد اعضاي هيأت علمي

نام استاد

آخرين مدرک

مرتبه علمي

حقوقعمومي و

بين الملل

6

دکتر ياسر ضيايي

دکتري حقوق

بين الملل

استاديار

دکتر مصطفي فضائلي

دکتري حقوق

بين الملل

دانشيار

دکتر غلامعلي قاسمي

دکتري حقوق

بين الملل

استاديار

دکتر محسن قدير

دکتري حقوق جزا و جرم شناسي

استاديار

دکتر احمدرضا توحيدي

دکتري حقوق

بين الملل

استاديار

دکتر علي مشهدي

دکتري حقوق عمومي

دانشيار

حقوق جزا و جرم شناسي

6

دکتر محمد علي

حاجي ده آبادي

دکتري حقوق جزا و جرم شناسي

استاديار

دکتر ابوالفتح خالقي

دکتري حقوق جزا و جرم شناسي

دانشيار

دکتر عادل ساريخاني

دکتري حقوق جزا و جرم شناسي

دانشيار

دکتر محمد خليل صالحي

دکتري حقوق قضايي

استاديار

دکتر جلاالدين قياسي

دکتري حقوق جزا و جرم شناسي

استاديار

دکتر روح الله اکرمي

دکتري حقوق جزا و جرم شناسي

استاديار

حقوق خصوصي

11

دکتر مهدي حسن زاده

دکتري حقوق خصوصي

دانشيار

دکتر سيد مهدي دادمرزي

دکتري حقوق خصوصي

استاديار

دکتر احمد ديلمي

دکتري حقوق خصوصي

دانشيار

دکتر هدايت الله سلطاني نژاد

دکتري حقوق خصوصي

استاديار

دکتر محمد صالحي

دکتري حقوق خصوصي

دانشيار 

دکتر ابراهيم عبدي پور

دکتري حقوق خصوصي

دانشيار

دکتر محمد مهدي عزيزاللهي

دکتري حقوق خصوصي

استاديار

دکتر عزيزالله فهيمي

دکتري حقوق خصوصي

استاديار

دکتر رضا حسين گندم کار

دکتري حقوق خصوصي

استاديار

دکتر سيد حسن وحدتي شبيري

دکتري حقوق خصوصي

استاديار

حقوق مالکيت فکري

2

دکتر مصطفي بختياروند

دکتري حقوق خصوصي

استاديار

دکتر سيد حسن شبيري

دکتري حقوق خصوصي

استاديار


آمار اعضاي هيأت علمي دانشکده حقوق به تفکيک گروه آموزشي، مرتبه علمي و جنسيت

مرتبه علمي

مربي

استاديار

دانشيار

استاد

جمع

دانشکده / جنسيت

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

زن

مرد

جمع

حقوق عمومي و بين الملل

0

2

0

0

0

6

6

حقوق جزا و جرم شناسي

0

2

2

0

6

6

حقوق خصوصي

0

11

11

3

3

0

0

14

14

حقوق مالکيت فکري

.

2

2

0

0

2

2

جمع

.

.

.

.

25

25

0

4

4

0

0

0

.

28

28

آمار گروه هاي آموزشي و رشته هاي تحصيلي دانشکده حقوق

گروه تحصيلي

و سال تأسيس

رشته تحصيلي

مقطع

جنسيت

کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتري

زن

مرد

حقوق 1359

کارشناسي- حقوق

*

*

*

حقوق بين الملل 1388

حقوق بين الملل

*

*

*

حقوق جزا و جرم شناسي

1374

حقوق جزا و جرم شناسي(1)

*

*

*

*

حقوق خصوصي

1374

حقوق خصوصي(1)

*

*

*

*

حقوق عمومي

1392

حقوق عمومي

*

*

*

حقوق مالکيت فکري

1386

حقوق مالکيت فکري(2)

*

*

*


(1) اين رشته ها در مرکز آموزش مجازي و پرديس خودگردان دانشگاه داير ميباشند.
(2) اين رشته در پرديس خودگردان ذانشگاه داير مي باشد.

آمار دانشجويان دانشکده حقوقگروه

کارشناسي

کارشناسي ارشد

دکتري

جمع کل

حقوق

273

------

-------

273

حقوق بين الملل

----------

66

------

66

حقوق جزا و جرم شناسي

------------

79

43 

115

حقوق خصوصي

-----------

76

45 

112

حقوق عمومي

----------

43

------

43

حقوق مالکيت فکري

---------

62

------

62

جمع کل دانشکده

273

326

72

671
آمار فضاها و امکانات و تجهيزات آموزشي و کمک آموزشي دانشکده

آمار کتب و مجلات موجود در کتابخانه

زبان کتاب

تعداد کتب کتابخانه

تعداد

مجلات

تعداد پايان‌نامه‌ها

جلد

عنوان

کارشناسي ارشد

دکتري

جمع

فارسي

1934

496

5

                 264      11

274 

عربي

113

10

0

لاتين

300

250

0

جمع کل

2347

756

5

264 

      11

274 

فضاهاي آموزشي و کمک آموزشي دانشکده

فضاهاي آموزشي و کمک آموزشي

دارد / ندارد

تعداد

مساحت

سايت اينترنت دانشجويان کارشناسي

سايت اينترنت دانشجويان ارشد و دکتري

کارگاه کامپيوتر

سالن دفاع پايان نامه ها

           دارد       1

کتابخانه تخصصي

           دارد       1

سالن مطالعه

سالن کنفرانس

اتاق جلسات

اتاق مباحثه دانشجويان ارشد و دکتري

امکانات و تجهيزات دانشکده

تجهيزات و امکانات

تعداد

رايانه

        15

چاپگر

        5

اسکنر

        1

ديتا پرژکتور و اورهد و ..

        2

تلويزيون

دوربين فيلمبرداري،دوربين عکاسي

آمپلي فاير،باندصدا

تعداد بازديد اين صفحه: 14352
ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
كدپستي: 3716146611
تلفن : 32103000- 025
فكس : 32854499- 025
پست الكترونيكي:
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دانشکده حقوق
مجری سایت : شرکت سیگما