دوشنبه 20 مرداد 1399   09:12:15
پورتال آمارپورتال آمار
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 558498
تعداد بازديد از سايت: 84344903
تعداد بازديد زيرپورتال: 558498
اين زيرپورتال امروز: 93
در امروز: 18230
اين صفحه امروز: 93
سه‌شنبه 9 مهر 1392

طرح جامع ساماندهي نظام آماري  دانشگاه قم

معرفي طرح ساماندهي

1) عنوان پروژه هاي طرح ساماندهي

2) اهداف طرح ساماندهي

3) ضرورت اجرا

4) مراحل انجام و گردش کار

5) محدوده کاربرد


1) عناوين پروژه ها و زيرپروژه هاي طرح ساماندهي

پروژه 1: نيازسنجي اقلام آماري و اطلاعاتي واحدها (در دست اقدام)

پروژه مرتبط : مستندسازي و احصاء فرآيندها و شرح وظايف واحدها (در گروه تشکيلات و تحول اداري در دست اقدام است)

پروژه 2: شناسايي و تدوين بانکهاي اطلاعاتي (نسخه اوليه تهيه شده)

پروژه مرتبط 1: مطالعه و بررسي نرم افزارها و سيستم هاي اطلاعاتي موجود (در دست اقدام)

پروژه مرتبط 2: تهيه دستور العمل تدوين بانکهاي اطلاعاتي (در دست اقدام)

پروژه مرتبط 3: تهيه دستور العمل خريد يا توليد نرم افزارهاي کاربردي مورد نياز هريک از معاونتها (انفورماتيک)

پروژه 3: شناسايي و تعريف اقلام آماري (نسخه اوليه تهيه شده)

پروژه 4: تدوين شاخصهاي کمي و کيفي (نسخه اوليه تهيه شده)

پروژه 5: تعاريف واژه ها و اصطلاحات (نسخه اوليه تهيه شده)

پروژه 6: تدوين نظامنامه آماري دانشگاه قم (در دست اقدام)

پروژه 7: تدوين شيوه نامه تهيه و تنظيم گزارشات آماري (در دست اقدام)

پروژه 8: پياده سازي نرم افزاري نظام آماري سازمان (فرابر / کسري / ... ) (در دست مطالعه)

پروژه 9: تدوين سالنامه آماري دانشگاه قم (در دست اقدام)

 
 2) اهداف طرح ساماندهي

آمار و اطلاعات از جمله قوي ترين ابزارها جهت ارزيابي عملکرد گذشته، برنامه ريزي آينده و تصميم گيري در سطوح مختلف مديريتي مي‌باشد. در دانشگاه قم طرح ساماندهي آمار و اطلاعات با هدف ايجاد يک سيستم جامع آماري به منظور جمع‌آوري، تجزيه و تحليل، ارائه تفاسير و مشاوره به گونه‌اي که کليه افراد، واحدها و مديران ذي‌نفع در داخل و خارج دانشگاه بتوانند به راحتي اطلاعات به روز، دقيق و کامل را در تحقيقات، تصميم گيريها و فعاليتهاي مربوطه به کار گيرند، آغاز گرديده است. اهداف ديگر اين طرح به شرح زير است:

· نيازسنجي آماري به منظور تعيين نيازهاي مديران.

· مدون کردن آمار و اطلاعات و تهيه سالنامه آماري.

· دسترس‌پذير کردن اطلاعات موجود در سطوح مختلف.

· شناسايي و حذف مغايرت‌هاي اطلاعاتي.

· شناسايي اطلاعاتي که در سيستمهاي فعال دانشگاه وجود ندارد.3) ضرورت اجراي طرح ساماندهي

باتوجه به اهداف بيان شده براي اين طرح و با عنايت به مشکلاتي که دانشگاه به هنگام نياز به اطلاعات با آن مواجه است اجراي اين طرح ضروري به نظر مي‌رسد. اهم اين مشکلات به شرح زير است:

1. مشکلات جمع‌آوري اطلاعات سيستمي

· عدم توجه جدي مديريتي مبني بر ورود بهنگام اطلاعات

اطلاعاتي که در دانشگاه سيستم غيرفعال دارند اغلب يا جمع آوري نمي‌شوند يا جمع‌آوري آنها زمان بسيار طولاني را مي‌طلبد.

· عدم وجود مستندات سيستمي براي برخي از سيستمها

براي برخي از سيستمهاي در دسترس گروه آمار و اطلاعات مستندات سيستمي به‌روز در مرکز اطلاعات، آمار و امور رايانه‌اي وجود ندارد. در نتيجه جداول، کدها و وابستگي‌هاي جداول براي استخراج اطلاعات مشخص نمي‌باشد.

· عدم دقت کاربران در ورود اطلاعات

در بعضي مواقع به دليل عدم دقت کاربران هنگام ثبت، اطلاعات بطور اشتباه وارد مي‌شود.

2. مشکلات جمع‌آوري اطلاعات فاقد سيستم

· عدم وجود متولي جمع آوري يا ارائه آمار در واحدها

با توجه به اينکه هدف از جمع‌آوري آمار، بکار بردن آن در تصميمات مديريتي است؛ بنابراين صحت آمار و اطلاعات داراي جايگاه ويژه‌اي مي‌باشد. جهت يکسان سازي اطلاعات ابتدا بايد اشخاص معيني در واحدهاي دانشگاه معرفي شوند و آموزشهاي لازم به آنها داده شود، و با تعاريف مختلف آشنا گردند. اين عمل باعث مي‌گردد اوّلاً کل