دوشنبه 14 اسفند 1402   01:34:59
دانشکده حقوقدانشکده حقوق
بازديدهابازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 333374
تعداد بازديد از سايت: 128795763
تعداد بازديد زيرپورتال: 333374
اين زيرپورتال امروز: 10
در امروز: 2242
اين صفحه امروز: 10
پیوندهای مرتبطپیوندهای مرتبط
  آخرين ويرايش صفحهآخرين ويرايش صفحه
  يكشنبه 28 اسفند 1401 00:33:08
  گروه حقوق خصوصیگروه حقوق خصوصی
  اعضای هیأت علمی
  دكتر مهدي حسن زاده
  دانشگاه قم
  عضو گروه حقوق خصوصي
  02532103605

  نام: مهدي
  نام خانوادگي: حسن زاده
  پست الكترونيكي: m.hasanzadeh@qom.ac.ir
  وب سايت شخصي: --------------
  آدرس محل كار: دانشگاه قم- دانشكده حقوق
  شماره تماس: --------------
  دانشكده: حقوق
  گروه: حقوق خصوصي
  مرتبه علمي: دانشيار

  سوابق تحصيلي
  كارشناسي: حقوق- سال 1375- دانشگاه تهران ( پرديس قم )
  كارشناسي ارشد: حقوق- خصوصي- سال 1378- دانشگاه تهران
  دكتراي تخصصي: حقوق- خصوصي- سال 1383- دانشگاه تهران


  سوابق كاري
  رئيس دفتر حقوقي دانشگاه قم- عضو هيات رسيدگي به تخلفات اعضاي هيئت علمي و هيات انتظامي دانشجويي - عضو هيات رسيدگي به تخلفات اداري. 
  گرايش تخصصي:
  دادرسي مدني


  سوابق تدريس:
  از سال 1379 در مراكز آموزشي مختلف از جمله: دانشگاه قم، دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم
  دروس تدريس شده:
  دروس كارشناسي: آيين دادرسي مدني 1 تا 3 – ادله اثبات دعوا، درس هاي حقوق مدني و حقوق تجارت.
  دروس كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي : آيين دادرسي مدني – سمينار.
  دروس دكتري : آيين دادرسي مدني تطبيقي.
   

  كتاب هاي تأليف شده:
  الف) انديشه هاي دادرسي مدني، جلد نخست، تهران، انتشارات خرسندي، 1395.
  ب) بررسي فقهي و حقوقي كارشناسي و ارزش اثباتي آن، قم، انتشترات دانشگاه قم، 1388.
  ج) احوال شخصيه اهل سنت، تهران، انتشارات خرسندي، 1389.

  مقالات و پژوهش ها:

  مقالات فارسي چاپ شده در مجلات
  الف: مستقل 
  حسن زاده، مهدي، "اثر تغيير شرايط يا كشف فقدان شرايط شاهد قبل يا بعد از صدور راي"، مجله حقوق خصوصي، دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1395.
  حسن زاده، مهدي، "بررسي اختيار قاضي در تشخيص ارزش گواهي"، مجله فقه و حقوق اسلامي، سال ششم، شماره يازدهم، پاييز و زمستان 1394.
  حسن زاده، مهدي، "بررسي فقهي - حقوقي اثر رجوع شاهد از شهادت در دعاوي مدني"، مجله حقوق اسلامي، سال يازدهم، شماره 41، تابستان 1393.
  حسن زاده، مهدي، "اثر ارتباط دعاوي در دادرسي مدني"، مجله مطالعات حقوقي، سال هفتم، شماره 1، بهار 1394.
  حسن زاده، مهدي، "تحقيق محلي با تراضي اصحاب دعوا بر مطلعان (تحليل ماده 352 ق.آ.د.م.)"، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، دوره 42، شماره 4، زمستان 1393.
  حسن زاده، مهدي، "استفاضه و نقش آن در اثبات دعاوي"، مجله حقوقي دادگستري، سال هفاتاد و هشتم، شماره78، پاييز 1393.
  حسن زاده، مهدي، "اقامه دعاوي طاري در خارج از مهلت"، مجله پژوهش حقوق خصوصي، سال دوم، شماره 4، پاييز 1392.
  حسن زاده، مهدي، "تحليل رابطه تحقيق محلي و گواهي"، مجله حقوق خصوصي، سال دهم، شماره 23، پاييز و زمستان 1392.
  حسن زاده مهدي، "اثر اعاده دادرسي و اعتراض شخص ثالث بر اجراي حكم" فصلنامه حقوق(مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران).
  حسن زاده، مهدي، "اثر تعذر حضور شاهد براي اداي گواهي"، مجله حقوق اسلامي، سال نهم، شماره 35، زمستان 1391.
  حسن زاده مهدي، "مقايسه جهات تجديدنظر، فرجام و اعاده دادرسي"، مجله مطالعات حقوقي،دوره پنجم، شماره 3، زمستان 1392.
  حسن زاده مهدي، "اثر فرجام خواهي بر اجراي حكم" فصلنامه حقوق(مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)،دوره 42، شماره 2، تابستان 1391.
  حسن زاده مهدي، "مهلت اقامه دعواي اضافي"، مجله حقوق اسلامي، شماره 29،سال هشتم، تابستان 1390.
  حسن زاده مهدي، "مطالعه تطبيقي جهات اعاده دادرسي در حقوق ايران و فرانسه"، مجله پژوهش هاي حقوق تطبيقي، شماره 15، زمستان 1390.
  حسن زاده مهدي، "دعاوي متقابل و جلب شخص ثالث در واخواهي و تجديدنظر"، مجله حقوق اسلامي، شماره 31، سال هشتم، زمستان 1390.
  حسن زاده مهدي، "بررسي تطبيقي جهات فرجام در حقوق ايران و فرانسه"، مجله حقوق تطبيقي(نامه مفيد)، شماره 94،زمستان 1391.
  حسن زاده مهدي، "مباني فقهي اعتبار نظر اهل خبره" فصلنامه حقوق(مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران)، دوره 40، شماره 2، تابستان 1389.
  حسن زاده مهدي، "استناد به منابع معتبر و فتاواي معتبر اسلامي در دعاوي"، مجله پژوهش حقوقي(دانشگاه قم)، شماره 2، بهار 1388.
  حسن زاده مهدي، "كارشناسي دليلي مستقل از علم قاضي"، مجله فقه و حقوق (حقوق اسلامي كنوني)، سال سوم، شماره 12، بهار 1386.
  حسن زاده مهدي، "رابطه كارشناسي و شهادت در فقه و حقوق"، مجله فقه و حقوق (حقوق اسلامي كنوني)، سال اول، شماره 4، بهار 1384.
  حسن زاده مهدي، "اعتبار نظر كارشناس"، مجله انديشه هاي حقوقي (حقوق خصوصي كنوني)، شماره 7، سال دوم، پاييز و زمستان 1383.
  ب:مشترك
  حسن زاده، مهدي، با فهم، محمد، "تبيين جايگاه علم قاضي و اسناد در دادرسي مدني بر مبناي ماده 1335 ق.م."، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي، سال يازدهم، شماره 41، تابستان 1393.
  حسن زاده، مهدي، حسيني، مليحه سادات، "بررسي فقهي - حقوقي اقرار به نفع مقر له معلوم به نحو اجمال"، مجله فقه و حقوق اسلامي، سال پنجم، شماره نهم، پاييز و زمستان 1393.
  حسن زاده، مهدي، حسيني، مليحه سادات، "بررسي فقهي - حقوقي امكان شكايت از راي مستند به سوگند قاطع دعوا در تجديدنظر و فرجام"، فصلنامه حقوق دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، دوره 44، شماره 2، تابستان 1393.
  حسن زاده، مهدي، افشار قوچاني، زهره، "ايراد امر مرتبط در نظام دادرسي مدني (مطالعه تطبيقي در حقوق ايران و فرانسه)"، مجله پژوهش هاي حقوق تطبيقي، دوره 17، شماره 2 (پياپي 80)، تابستان 1392.
  حسن زاده مهدي، صفرنيا شهري، محمدرضا، "اعتبار اظهار نظر داديار"، مجله حقوقي دادگستري، شماره 76، 1390.

                                 
  تعداد بازديد اين صفحه: 27211
  ديگر بخش ها درباره دانشگاه قم سامانه هاپيوندهاي مفيدارتباط با ما
  آدرس پستي: قم - بلوار الغدير - بعد از شهرك قدس - دانشگاه قم
  كدپستي: 3716146611
  تلفن : 32103000- 025
  فكس : 32854499- 025
  پست الكترونيكي:
  خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
  Guest (Qomuniguest)

  دانشکده حقوق - گروه حقوق خصوصی
  مجری سایت : شرکت سیگما