اخبار دانشگاه

1398/6/24 يكشنبه به ميزباني دانشگاه قم برگزار شد: نخستين نشست كارگروه دفتر ارتباط با صنعت استانداري با دانشگاه ها در جهت حل مشكلات راه و شهرسازي استان

با حضور استاندار و فرماندار قم و مسئولين استاني و دانشگاه هاي استان، نخستين نشست كارگروه دفتر ارتباط با صنعت استانداري با دانشگاه ها درجهت حل مشكلات راه و شهرسازي برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي دانشگاه قم، دكتر سرمست استاندار و دكتر حيدري فرماندار قم و مسئولين استاني در نخستين نشست كارگروه دفتر ارتباط با صنعت استانداري با دانشگاه ها در در جهت حل مشكلات راه و شهرسازي استان كه به ميزباني دانشگاه قم برگزار شده بود شركت كردند.

دكتر حيدري فرماندار قم ضمن قدرداني از حضور مديران ادارات و دانشگاه هاي استان در اين كارگروه، هدف دفتر ارتباط با صنعت استانداري را حل مشكلات و اقدام براي پروژه هاي عمراني و زيرساختي استان با كمك دانشگاه هاي استان عنوان كرد و يكي از ويژ گي هاي دانشگاه را اقدامات علمي در جهت رفع موانع موجود و توليد نيروهاي متخصص در زمينه نيازهاي استان بيان كرد.

فرماندار قم با تاكيد بر اين موضوع كه مشكلات فعلي استان بايد بر اساس نياز و اولويت طبقه بندي شده و براي هر كدام كارگروهي تشكيل شود اعلام داشت: اساتيد دانشگاه با توجه به تخصص و دانش خود براي حل مشكلات استان و حتي پيشنهاد براي انجام پروژه هاي جديد با استانداري تعامل مستمر داشته باشند و دفتر ارتباط با صنعت استانداري نيز با عقد قراردادهاي پژوهشي در خلال اين كارگروه ها براي برطرف شدن علمي مشكلات و اتمام پروژه هاي فعلي اقدام كند تا هم به درآمدزايي دانشگاه ها كمك شده باشد و هم سازمان ها و ادارات استان مشكلات خود را به طور علمي و آكادميك حل كنند.

در ادامه نشست نيز اساتيد و مديران ادارات بعضي نقطه نظرات خود در خصوص مشكلات راه و شهرسازي را مطرح كردند.