تازه ها و رویدادها
1398/8/20 دوشنبه توسط انجمن علمي عمران دانشگاه قم بدست امد كسب مقام دوم نهمين دوره مسابقات ملي بتن با محوريت بتن خود تراكم تيم انجمن علمي عمران دانشجويان دانشگاه قم در نهمين دوره مسابقات ملي بتن با محوريت بتن خود تراكم موفق به كسب مقام دوم اين دوره از مسابقات گرديد. تيم انجمن علمي عمران دانشجويان دانشگاه قم در نهمين دوره مسابقات ملي بتن با محوريت بتن خود تراكم موفق به كسب مقام دوم اين دوره از مسابقات گرديد.
به گزارش خبرنگار فرهنگي دانشگاه قم، تيم انجمن علمي عمران دانشجويان دانشگاه قم در نهمين دوره مسابقات ملي بتن با محوريت بتن خود تراكم  كه به ميزباني دانشگاه صنعتي اميركبير برگزار شد، موفق به كسب مقام دوم اين دوره از مسابقات گرديد.
معاونت فرهنگي و اجتماعي  دانشگاه قم ضمن عرض تبريك به اين دانشجويان، براي آنان آرزوي موفقيت نمود و تداوم اين موفقيت ها را براي آنان مسئلت كرد.