پنجشنبه 13 آذر 1399   18:38:18
Guest (Qomuniguest)

مرکز رشد واحدهای فناور - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما